پرورش و نگهداری ونوس حشره خوار

پرورش و نگهداری ونوس حشره خوار

در نظر داشته باشید از زمان دریافت محصول ، تا زمان فراهم آوردن آب مقطر خالص و مراحل ابتدایی گیاه را در بسته بندی خود نگهداری نمایید، هیچگونه مشکلی پیش نخواهد آمد. بهتر است نشاء های ۳ ماهه به بالا