آدرمیشوز

آدرمیشوز

زیستگاه : در بیشه زار های سنگ لاخی با شیب تند درباره ی آدرمیشوز : ساکولنتی کوتاه قد است که متشکل از ساقه های متعدد است و برگ های متعدد باشتک و مثلث مانندی دارد که دارای پرز های سفید رنگ